Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC) yra daugiaprofilinė neformalaus švietimo įstaiga, kurios misija tobulinti asmenybę, lengvai prisitaikančią prie kintančios aplinkos. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras siūlo įvairiapusę veiklą: būrelius, renginius, projektus. Ši veikla neverčia mokinio įsipareigoti, atsižvelgia į jo gebėjimus, norą, motyvaciją, neegzaminuojama, o sudaroma galimybės jam laisvai pasirinkti. Mokiniai turi teisę rinktis tokią veiklą, meninius bei kultūrinius renginius ne tik todėl, kad išmoktų, bet ir todėl, kad prasmingai leistų savo laisvalaikį. Centro veikloje įvairiausiais būdais siekiame supažindinti vaikus ir jaunimą su kūrybinės raiškos priemonėmis, organizuojame įvairius kultūrinius bei kūrybinius renginius, susitikimus, konkursus, būrelių veiklą, vasaros poilsio stovyklas, projektinę veiklą. VVJC lanko vidutiniškai 720 vaikų ir jaunuolių.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas