2.1. Veiklos pavadinimas, narių skaičius

1949 m. įsteigta Vilkaviškio vidurinė mokykla. 1954 m. lapkričio 15 d. mokyklai suteiktas Salomėjos Nėries vardas. 2009 m. Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos veiklos pradžia 2009 m. rugsėjo 1 d.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla – biudžetinė Vilkaviškio savivaldybės įstaiga, vykdanti pagrindinio ugdymo programą. Įstaigos adresas: Vienybės g. 1, Vilkaviškis, LT-70105, el. p. sneris_vilk@delfi.lt.

Įstaigos darbuotojų skaičius

Bendras skaičius  

2012-09-01

 

101

 

 

Administracijos darbuotojai Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai
 

11 (10,8 proc.)

 

66 (65,3 proc.)

 

24 (23,7 proc.)

MOKINIŲ SKAIČIUS
                                                702

 

Mokykloje parengtas ir įgyvendinamas „Mokinių skatinimo tvarkos aprašas“. Sukurta palanki aplinka gabiems mokiniams ugdyti. Nuolatos organizuojamos dalykinės olimpiados, mokomųjų dalykų savaitės, konkursai, varžybos, kurių metu mokiniai aktyviai dalyvauja veikloje. Atsižvelgus į mokinių polinkius ir poreikius, vyksta mokomųjų dalykų konsultacijos (grafikas pateiktas mokyklos tinklalapyje). Mokykloje nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. įdiegta elektroninio dienyno programa, todėl geriau veikia mokinių pažangos, lankomumo fiksavimo, analizės ir sklaidos sistema.

Mokykloje kasmet vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, kuriuos noriai organizuoja ir juose dalyvauja mokyklos bendruomenė. Renginiai nuolat tobulinami. Organizuojama mokyklos vardą įprasminanti veikla, siejama su mokyklos istorijos, tradicijų, pasiekimų išsaugojimu. Mokykla turi savo atributiką, uniformą. Apie mokyklos tradicijų tęstinumą, naujų tradicijų kūrimą, mokyklos veiklos unikalumą nuolat skleidžiama informacija už mokyklos ribų.

Ugdymo programos nuoseklios, suderintos, jomis remiantis garantuojamas mokyklos tikslų įgyvendinimas. Sistemingai kuriamos individualios programos, pritaikytos skirtingų poreikių mokinių ugdymui(si). Programos pažangios, akivaizdžiai viena kitą papildo. Jos aptariamos dalykų metodikos grupėse. Ugdymo programos atitinka mokinių poreikius, interesus bei užtikrina ugdymo tęstinumą skirtingose amžiaus grupėse. Ugdymo programų įvairovė kelia susidomėjimą mokomuoju dalyku, daro jį lengviau suvokiamą skirtingų gebėjimų mokiniams.

Mokykloje gana kryptinga ir veiksminga specialioji pedagoginė psichologinė pagalba. Mokyklos vadovai, pedagogai, socialiniai pedagogai, specialioji pedagogė ir psichologė supranta savo, mokinių, tėvų, išorinių specialistų vaidmenis. Ugdymo(si) pagalbos formos mokiniams yra parenkamos pagal jų individualius specialiuosius ugdymo(si) planus. Mokymosi tempas atitinka daugumos mokinių galimybes. Beveik visi mokytojai siūlo pedagoginę, dalykinę pagalbą, konsultuoja individualiai.

2012 m. rugsėjo mėn. 20 d. pasirašyta Comenius programos daugiašalės mokyklų( Lietuva, Lenkija, Vengrija, Graikija, Turkija, Ispanija, Rumunija partnerystės projekto „Skirtingos kultūros, bendros svajonės“ dotacijos sutartis. Šis projektas bus vykdomas iki 2014 m. rugpjūčio mėn.

Mokykla dalyvavo LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės“ vykdomame projekte „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“. Projekto tikslas – diegti mokyklose inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką LIONS QUEST.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas